TARIEVEN

Kinderpraktijk Het Avontuur werkt met trajecten. Deze trajecten zijn volledig op maat waardoor de lengte en de prijs per traject kan verschillen. Een trajectvoorstel wordt opgesteld na de intake/hulpvraaganalyse.

Een intake/hulpvraaganalyse duurt anderhalf uur. In de intake maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag uiteengezet. Aan de hand van het intakegesprek wordt er een coachingstraject opgesteld. Na goedkeuring vanuit de client wordt er gestart met de coaching. 

Een "standaard" traject bevat de intake, zeven coachingsessies en twee evaluatiemomenten. Het traject wordt gepersonaliseerd door specifieke activiteiten en methodes toe te passen binnen deze sessies. Het is belangrijk te weten dat wanneer er een traject afgenomen wordt, er altijd tussentijds contact met mij opgenomen kan worden. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht, dit zit allemaal in het traject inbegrepen. 

De tussenevaluatie is van belang om te bekijken of er voortgang is met betrekking tot de hulpvraag, of de behoefte veranderd is en hoe dit in de verdere sessies aangepakt zal worden. De eindevaluatie is noodzakelijk om goed in kaart te brengen of de sessies de hulpvraag heeft opgelost, of er nog aandachtspunten zijn en of er nog behoefte is aan extra sessies. Zo ja, dan worden er nog een aantal sessies naar behoefte ingepland. Zo niet, dan wordt het traject afgerond.

Het is ook mogelijk om een losse intake en sessies in te plannen. Wanneer sessies toch vaker gepland worden dan eerst aangenomen wordt, kan er altijd gekeken worden of het alsnog omgezet kan worden naar een traject.

BELANGRIJK: Het is goedkoper om een traject te volgen dan losse sessies en intake in te plannen. 

 

NOG BELANGRIJKER: Mijn streven is beschikbaar te zijn voor een ieder die ondersteuning zoekt. Ben je bang dat mijn tarieven te hoog zijn? Neem astublieft contact met me op! Er zijn altijd mogelijkheden te bedenken.

Ben je nieuwsgierig naar wat ik als kinder/gezinscoach voor jou en je gezin betekenen kan? Neem contact met me op! Dit kan via het contactformulier, telefonisch of stuur gewoon een appje! Ik antwoord graag al jullie vragen.  

Prijsindicatie*:

LOSSE SESSIES:

Intakegesprek:         € 75,-

Sessie van 60 min:  € 90,- 

TRAJECTEN:

Voorbeeld Scheidingsbegeleidingstraject: Intensief traject met veel contactmomenten, vooral in de eerste weken. In sommige trajecten worden er meerdere sessies binnen één week ingepland. Deze sessies zijn met verschillende leden van het gezin. Zowel samen als individueel. In dit traject wordt het gezin door een liefdevolle transitie begeleid naar de nieuwe gezinssituatie, waarin respect en harmonie centraal staan. Tijdens de sessies worden aan de hand van oefeningen en spellen verbinding en warmte gecreëerd waaruit we verder kunnen werken.

opbouw: - Intake met beide ouders. Het in kaart brengen van de situatie omtrent de scheiding.

                 - sessie met beide ouders om te bepalen waar een ieder staat binnen het scheidingsproces 

                    (vergelijkbaar met rouwproces)

                 - Sessie met beide ouders om in kaart te brengen wat het scheidingsproces voor beiden                                inhoudt. Angsten worden benoemd en we gaan aan de slag met belemmeringen voor                                afstand zorgen tijdens de scheiding

                 - Sessie met beide ouders om tot gemeenschappelijke grond te komen. Ondanks dat een                            scheiding ophanden is, bestaat er ook een rijke geschiedenis vol ervaringen en                                              gebeurtenissen die voor een verbinding zorgen waarbij met liefde naar elkaar gekeken en                          geluisterd kan worden.

                 - Sessie met beide ouders om concreet de stappen van het scheidingsproces op papier te                            zetten en voorbereidingen te treffen voor de eerste stap die gezet moet worden (meestal is                      dit het nieuws aan de kinderen vertellen)

                 - Sessie met het gehele gezin nadat de eerste stap gezet is. Welke emoties hebben aandacht                      nodig, hoe kan dit binnen het gezin opgevangen worden

                 - Sessie met beide ouders om te evalueren hoe de eerste stap gegaan is, wat zijn de                                      ervaringen. Welke emoties hebben aandacht nodig. 

                 - Sessie met beide ouders om de volgende fase voor te bereiden. Hierin worden ook de                                praktische stappen belicht die vaak vergeten worden.

                 - Sessie met beide ouders om te evalueren hoe de volgende stappen doorlopen worden. Wat                      gaat goed? Waar is ondersteuning nodig? 

                 - Sessie met het hele gezin. Hoe gaat het? Hoe voelt ieder zich? Voelt iedereen zich veilig in                          de nieuwe situatie? 

                 - Evaluatiesessie  waarin wordt besproken hoe de nieuwe gezinssituatie zich ontvouwt, waar                        nodig nog behoefte is aan begeleiding, plan maken voor de toekomst. Welke waarden                                nemen jullie mee in de nieuwe gezinssituatie?

                 - Afsluiting waarin we de geschiedenis eren en de toekomst met liefde en harmonie                                        tegemoet gaan

Naast deze vaste sessies, is er ook ruimte om individueel met de gezinsleden aan het werk te gaan. 

                 - Aparte sessies met kind(eren) om de nieuwe gezinssituatie te verwerken

                 - Naar behoefte sessies met enkele ouder 

                 

Investering: € 1250,-*

Oudertraject na scheiding: Traject waarbij de hulpvraag vanuit één ouder komt na de scheiding. Er wordt gekeken naar de behoefte van de ouder in de nieuwe gezinssituatie en waar de kracht van de ouder ingezet kan worden om de nieuwe situatie te stabiliseren, om zo weer in rust te kunnen bouwen in het nieuwe nest. 

Opbouw: - Intake waarbij hulpvraag in kaart wordt gebracht

                  - Sessie met ouder om eigen geschiedenis in kaart te brengen, doel opstellen voor het traject

                  - Sessie met ouder om in kaart te brengen waar de krachten ligt en hoe deze ingezet kunnen                       worden

                  - Opvolgsessie (eventueel met meditatie/visualisatie)

                  - Tussentijdse evaluatie om te kijken hoe ouder zich voelt ten opzichte van de intake, welke                           stappen zijn nodig om het gestelde doel te behalen

                  - Opvolgsessie (eventueel met meditatie/visualisatie)

                  - Opvolgsessie waarbij rust in jezelf centraal staat 

                  - Opvolgsessie met evaluatie. Waar staan we nu in het proces, wat is er nodig

                  - Opvolgsessie (eventueel met mediatie/visualisatie)

                  - Opvolgsessie waarbij je krachtbron volledig zal worden benut

                  - Afsluitende evaluatie.waarin je geschiedenis geëerd wordt en de toekomst met kracht                                tegemoet wordt gegaan

Investering: € 950,-*

Kindtraject kind 0-8 jaar: Traject waarin de hulpvraag voor of vanuit het kind centraal staat. Vanwege de leeftijd van het kind is het niet gewenst dit traject alleen met het kind te doen, de ouder(s) zullen hier intensief bij betrokken worden én geacht aanwezig te zijn tijdens de coachingsessies

Kindtraject kind 8-18 jaar: Traject waarin de hulpvraag vanuit het kind centraal staat. Vanwege de leeftijd van het kind is het mogelijk de sessies individueel te kunnen doen. Daarnaast zal er intensief contact met de ouders zijn en indien nodig ook gevraagd worden om aanwezig te zijn bij coachingsessies.

Parentificatietraject Volwassenen: Specifiek traject gericht op volwassenen die in hun kindertijd, of misschien zelfs in hun volwassen jaren geparentificeerd zijn geraakt. In dit traject wordt het kinddeel aangeraakt en geheeld, om zo weer verder te kunnen in het volwassen leven. 

Prijs is indicatie. Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en een traject op maat aangeboden. 

© 2019 Kinderpraktijk Het Avontuur. KvK 58351590. Onderdeel van Makhan Reintegratie & Mediation

    Algemene Voorwaarden.           Privacybeleid.